Byggeregler

Byggeregler for nyttehaver/daghaver i Københavns kommune


1. Det bebyggede areal må ikke overstige 15 % af grundens størrelse i m2 max 25 m2. Der må kun opføres en bygning på

havelodden.

En åben terrasse er tilladt og må sammenbygges med huset eller placeres et andet sted på grunden.

En overdækket terrasse skal være åben i mindst hele den ene side med brystværn på max 1,0 meter.

Et drivhus er tilladt, når det kun bruges til drivhus. Det må ikke overstige 9,9 m2.

Legehus max 4,9 m2. Såvel drivhus som legehus betragtes som løsøre.


2. Alt byggeri inkl. træterrasser skal placeres 2,5 m fra skel og må ikke have en totalhøjde på over 3,0 m fra

terræn. Lovlig regnvandsfaskine skal ligeledes placeres ,5 meter fra skel.


3. Det tilstræbes, at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger byggelinjen.


4. Bebyggelsens ydervægge samt beklædning skal opføres i træ og på punktfundament (eks.: sokkelsten –

rørstøbning).

Der skal rottesikres mellem stenene.


5. Bebyggelsen må ikke indrettes til fast beboelse.


6. Før byggestart skal der indleveres 2 ens tegninger til bestyrelsen. Tegninger skal godkendes af såvel

bestyrelsen som kreds 1 inden byggeriet må påbegyndes. Byggeriet skal færdigmeldes til bestyrelsen.

For ovennævnte kan bestyrelser og kreds 1 ikke dispensere.Dispensation kan kun gives med ansøgning til

Københavns kommune gennem kreds 1.


kreds 1 - 05.10.11 (Enkelte rettelser pr. 2.maj 2013)