Ordensregler

Regler for Nyttehaveforeningen Kløverengen

1. Medlemskab

a) Det navn/navne, der står på lejeaftalen, er ansvarlig for havens pasning. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om et meget kortvarigt udlån (3 uger og derunder), jf. Standardlejevilkår, paragraf 1, stk. 6

b) Alle medlemmer har pligt til at deltage i fællesarbejdet, som har til formål at vedligeholde og reparere fællesarealer og faciliteter. Foreningen har to fælles arbejdsdage, og der er mødepligt til én af disse dage; møder et medlem ikke op, pålægges medlemmet en arbejdsopgave. Derudover har foreningen en småjobliste, der udsendes til medlemmerne én gang årligt, hvor medlemmerne forventes at påtage sig et småjob.

c) Medlemmerne har ansvar for, at eventuelle gæster overholder foreningens vedtægter og ordensregler.

d) Medlemmerne har ansvaret for, at børn – såvel egne som gæsters – overholder de givne regler.

e) Alle fællesstier udenfor medlemmernes haver skal holdes fri for ukrudt og affald og jævnligt rives (til midten af gangen). Planter, buske og træer, der breder sig ud over fællesstierne skal beskæres, så de ikke er til gene. Vi ønsker 1 meter brede stier fri for forhindringer af nogen art i fuld højde. Passage med en fuld trillebør skal være muligt på alle stier.

f) Betaling af haveleje: ved manglende rettidig betaling afsendes første rykker pålagt et gebyr på 100 kr. Såfremt havelejen 14 dage efter afsendelse stadig ikke er betalt, fremsendes anden rykker pålagt 200 kr. Hvis beløbet 14 dage efter afsendelse af anden rykker stadig ikke er indbetalt, bringes lejemålet til ophør.

g) Bestyrelsen skal have besked om ny mailadresse og postadresse - sidstnævnte videregives til Kolonihaveforbundet, der udsender medlemsblad.

2. Dyrehold

a) Det er ikke tilladt at holde husdyr i forbindelse med haven.

b) Det er tilladt at medbringe kæledyr i haverne (hund, kat, fugl i bur). Hunde og katte skal føres i snor på fællesarealerne og principielt også ved medlemmets hus/have og må ikke være til gene/fare for andre medlemmer.

c) Eventuelle efterladenskaber efter hunde og katte skal omgående fjernes.

3. Hus

a) Bygningen på et lod må maksimalt udgøre 15% af grundarealet for det enkelte lod. Der må ikke bygges indenfor 2,5 meter fra skel. Ved nyopførelser eller ud- og tilbygninger skal tegning med angivelse af mål, herunder skelafstand afleveres til bestyrelsen, som godkender tegningen.

b) Bestyrelsen skal kontaktes i forbindelse med opførelse af nyt hus, større ændringer, udbygninger/tilbygninger og aflukning af tidligere halvtag, så der opstår et lukket rum/udvidelse af huset.

c) Ved opførelse af nyt hus er fremgangsmåden følgende:

1) Beskrivelse/tegning over projektet sendes til bestyrelsen

2) Bestyrelsen godkender (skal underskrives af bestyrelsen)

3) Godkendelsen sendes til kommunen. Søg på ”Ansøgning om ejerfuldmagt” på kommunens hjemmeside www.kk.dk. Her findes en beskrivelse af de

oplysninger, medlemmet skal indsende til kommunen. Kontakt Kundeservice hos Københavns Kommune ved spørgsmål (tlf. 33666100) (gældende pr. april 2024).

d) Vedligeholdelse af husene påhviler det enkelte medlem.

e) Det er ikke tilladt at overnatte i husene i nyttehaver.

4. Forsikring

Det er op til medlemmet selv at tegne og betale for evt. forsikring, da foreningen ikke har en forsikring, der dækker medlemmernes huse.

5. Drivhuse

Et drivhus - max. 9,9 m2 - er tilladt, når det kun bruges til drivhus. Det skal placeres, så det ikke er til gene for de omkringliggende grunde. Størrelse og placering aftales med bestyrelsen.

6. Have

a) Haven og tilstødende stier skal holdes fri for rod- og frøspredende ukrudt.

b) Medlemmerne har pligt til aktivt at bekæmpe:

Og haverne skal bære præg af at blive dyrket og passet fra den 1. maj.

c) Græs og kantbevoksning skal holdes klippet for at undgå frøspredning.

d) Brug af kemiske sprøjtemidler er ikke tilladt.

e) Det er ikke tilladt over en længere periode (udover 3 måneder) at opbevare plastsække med jord (eller andet) frit tilgængeligt i haven, da ræve og fugle flænser poserne, og solens stråler påvirker plasten, så den forvitrer.

f) Plasturtepotter og andre ”letflyvende” genstande skal placeres således, at de ikke flyver rundt i blæsevejr.

g) Havens beplantning må ikke være til gene for de omkringliggende grunde.

Frugttræer mv. skal placeres, så de ikke besværliggør passage på fællesstierne og ikke kaster skygge på nabogrunde.

h) Byggematerialer og diverse andet materiale må ikke henstilles ud mod fælles stier og naboer.

i) Plante-læskærme, kompostbeholdere og mistbænke skal placeres, så de ikke er til gene for de omkringliggende grunde.

j) Naboer med fælles skel aftaler selv, hvordan beskæring af vækster tæt på skellet og fjernelse af ukrudt mv. organiseres. Kan man ikke blive enige, kontaktes bestyrelsen.

k) Bestyrelsen påser ved havevandring medio maj og august, at reglerne overholdes.

l) Misligholdelse af have: vi opfordrer medlemmerne til at kontakte bestyrelsen, hvis det i en periode ikke er muligt at passe haven, fx på grund af sygdom. Ellers træder følgende procedure i kraft:

1. påtale nærmere specificeret handling skal udføres indenfor 14 dage efter 14 dage:

2. påtale varsel om advarsel og bod på 500 kr. efter yderligere 14 dage: Advarsel og bod varsel om igangsættelse af rapport fra Kolonihaveforbundet 14 dage:

Iværksættelse af rapport fra Kolonihaveforbundet (5000 kr.)

Hvis rapporten konkluderer, at haven er misligholdt i væsentlig grad, har bestyrelsen to muligheder: at sætte en gartner til at passe haven for medlemmets regning eller at ekskludere medlemmet.

7. Vanding

a) Af hensyn til vandressourcer og økonomi henstilles det at vande med omtanke (og så vidt muligt før kl. 09:00 og efter kl. 17:00).

b) Det er ikke tilladt at benytte vandspredere eller at lægge slangen på jorden og bare lade vandet ”fosse” ud.

c) Alle former for rengøring (pensler, opvask, havemøbler, måtter, grill mv.) skal ske på egen matrikel eller i udekøkkenet ved fælleshuset. Vandkarrene er kun til vanding af haverne. Eneste undtagelse er vandkarret ved indgangen (nær toilet). Her kan man vaske hænder med sæbe, og dem, der tager vand her til haverne, bør tappe direkte fra hanen.

8. Redskaber

a) Haveredskaber må ikke henlægges, så de kan være til gene for forbipasserende.

b) Trillebøre må kun parkeres på fællesstierne, når de er i brug. Efter brug fjernes de, så de ikke er til gene for forbipasserende. Foreningens trillebøre er ikke beregnet til opbevaring af haveaffald, og de skal stilles på plads efter brug.

c) Lånte redskaber skal stilles tilbage samme dag; det samme gælder lån fra køkkenet.

d) Græsslåmaskiner skal rengøres efter brug.

9. Hegn

Der må opsættes hegn/hæk omkring haverne, dog kun efter aftale med naboen.

Højden må ikke overstige 1.20 m.

10. Affald

Vi har tre typer affaldscontainere.

a) Plast, metal og restaffald.

Det er ikke tilladt at proppe større ting ned i containeren, således at det forhindrer en effektiv udnyttelse af denne. Sådanne genstande bringes over på genbrugspladsen.

b) Flasker, glas, malerrester og andet farligt affald afleveres på genbrugspladsen.

c) Det er ikke tilladt at henstille ting på fællesarealer.

11. Fælleshuset

Fælleshuset må benyttes af medlemmerne og disses gæster. Hvis fælleshuset skal bruges i anledning af en festlig lejlighed, skal det pågældende havemedlem selv være til stede, og bestyrelsen skal orienteres om arrangementet, ligesom det skal skrives på vægkalenderen i fælleshuset.

12. Depositum

Ved indgåelse af lejekontrakt betales et depositum til foreningen på kr. 1.000. Dette gælder tillige ved intern haverokering, såfremt der ikke allerede er betalt depositum.

13. Transport

Det er ikke tilladt at cykle på fællesstierne, cykler skal trækkes til cykelstativerne eller medtages til eget hus.

14. Træer på området

De store træer på området tilhører udlejer (Københavns Kommune) og må IKKE beskæres. Henvendelse til bestyrelsen om beskæring vil som udgangspunkt ikke medføre, at træerne bliver fældet/beskåret væsentligt, medmindre der er tale om syge træer, i hvilket tilfælde bestyrelsen vil kontakte kommunen.

15. Opsigelse fra medlemmets side

Haveloddet kan opsiges fra medlemmets side med 3 måneders varsel.

16. Aflevering af haven ved opsigelse

Evt. løsøre skal fjernes inden aflevering af haven evt. efter nærmere aftale med det medlem, der overtager haven. Det er til enhver tid op til bestyrelsen at vurdere, om haven er afleveret tilfredsstillende. Såfremt haven ikke afleveres som foreskrevet af bestyrelsen, vil depositum ikke blive udbetalt til medlemmet.

17. Kommunikation med bestyrelsen

Medlemmerne skal fortrinsvis kommunikere med bestyrelsen på mail:

bestyrelsen@kloeverengen.net og ikke til det enkelte medlems private mailadresse, selvom mailen er afsendt fra denne, eller ved henvendelse i haven.

18. Lovovertrædelser

Tyveri anmeldes til politiet.

19.03.2024