Ordensregler

Ordensregler for Nyttehaveforeningen Kløverengen

1. Medlemskab

a). Det navn/navne, der står på lejeaftalen, er ansvarlig for havens pasning. Udlån af haven kræver

bestyrelsens godkendelse, med mindre der er tale om et meget kortvarigt udlån (3 uger og

derunder), jf Standardlejevilkår, paragraf 1, stk. 6

b) Alle medlemmer har pligt til at deltage i fællesarbejdet, som har til formål at vedligeholde og

reparere fællesarealer og faciliteter. Foreningen har to fælles arbejdsdage, og der er mødepligt til

én af disse dage; møder et medlem ikke op, pålægges medlemmet en arbejdsopgave.

Dispensation kan kun gives i helt særlige tilfælde, fx sygdom,

svækkelse pga alder. Medlemmet skal skriftligt anmode om dispensation inden

arbejdsdagen.

c) Medlemmerne har ansvar for, at eventuelle gæster overholder foreningens vedtægter og

ordensregler.

d) Medlemmerne har ansvaret for, at børn – såvel egne som gæsters – overholder de givne regler.

e) Alle fællesstier udenfor medlemmernes haver skal holdes fri for ukrudt og affald og jævnligt

rives (til midten af gangen). Planter, buske og træer der breder sig ud over fællesstierne skal

jævnligt beskæres. Vi ønsker 1 meter brede stier fri for forhindringer.

f) Betaling af haveleje: ved manglende rettidig betaling afsendes første rykker pålagt et gebyr på

100 kr. Såfremt havelejen 14 dage efter afsendelse stadig ikke er betalt, fremsendes anden rykker

pålagt 200 kr. Hvis beløbet 14 dage efter afsendelse af anden rykker stadig ikke er indbetalt,

bringes lejemålet til ophør.

2. Dyrehold

a) Det er ikke tilladt at holde husdyr i forbindelse med haven

b) Det er tilladt at medbringe kæledyr i haverne (hund, kat, fugl i bur). Hunde og katte skal

føres i snor på fællesarealerne og principielt også ved medlemmets hus/have og må ikke

være til gene/fare for andre medlemmer.

c) Eventuelle efterladenskaber efter hunde og katte skal omgående fjernes.

3. Hus

a) Bygningen på et lod må maksimalt udgøre 15% af grundarealet for det enkelte lod. Der

må ikke bygges indenfor 2,5 meter fra skel. Ved nyopførelser eller ud- og tilbygninger skal

tegning med angivelse af mål, herunder skelafstand afleveres til bestyrelsen, som godkender

tegningen. Den endelige tilladelse gives af Kolonihaveforbundets kreds 1.

b) Husene males i gængse farver – i tvivlspørgsmål: – tal med bestyrelsen.

c) Vedligeholdelse af husene påhviler det enkelte medlem.

d) Det er ikke tilladt at overnatte i husene i nyttehaver.

4. Forsikring

a) Tyveri fra huse og haver, hærværk, brand og angreb af råd og svamp dækkes ikke af

foreningen, men af ejeren eller dennes forsikring.

5. Drivhuse

a) Et drivhus - max. 9,9 m2 - er tilladt, når det kun bruges til drivhus. Det skal placeres, så

det ikke er til gene for de omkringliggende grunde. Størrelse og placering aftales med

bestyrelsen.

6. Have

a) Haven og tilstødende stier skal holdes fri for rod- og frøspredende ukrudt

b) Græs og kantbevoksning skal holdes klippet

c) Brug af kemiske sprøjtemidler er ikke tilladt.

d) Havens beplantning må ikke være til gene for de omkringliggende grunde. Frugttræer

skal placeres, så de ikke besværliggør passage på fællesstierne og ikke kaster skygge på

nabogrunde

e) Plante-læskærme, kompostbeholdere og mistbænke skal placeres, så de ikke er til gene for

de omkringliggende grunde.

f) Naboer med fælles skel aftaler selv, hvordan beskæring af vækster tæt på

skellet og fjernelse af ukrudt mv. organiseres. Kan man ikke blive enige, kontaktes bestyrelsen.

g) Misligholdelse af have: vi opfordrer medlemmerne til at kontakte bestyrelsen, hvis det i en

periode ikke er muligt at passe haven, fx på grund af sygdom. Ellers træder følgende procedure i

kraft:

1. påtale nærmere specificeret handling skal udføres indenfor 14 dage

efter 14 dage: 2. påtale varsel om advarsel og bod på 500 kr.

efter yderligere 14 dage: Advarsel og bod varsel om igangsættelse af rapport fra Kolonihaveforbundet

14 dage: Iværksættelse af rapport fra Kolonihaveforbundet (5000 kr.)

Hvis rapporten konkluderer at haven er misligholdt i væsentlig grad, har bestyrelsen to

muligheder: at sætte en gartner til at passe haven for medlemmets regning, eller at ekskludere

medlemmet.

7. Vanding

a) Af hensyn til vandressourcer og økonomi henstilles det at vande med omtanke.

b) Med mindre myndigheder i perioder forbyder havevanding, er vanding med vandslange

tilladt i tidsrummet før kl. 09:00 og efter kl. 17:00. Ud over disse tidspunkter er det kun

tilladt at vande med vandkande.

c) Det er ikke tilladt at benytte vandspredere eller at lægge slangen på jorden og bare lade

vandet ”fosse” ud.

8. Redskaber

a) Haveredskaber må ikke henlægges, så de kan være til gene for forbipasserende.

b) Trillebøre må kun parkeres på fællesstierne, når de er i brug. Efter brug fjernes de så de

ikke er til gene for forbipasserende. Foreningens trillebøre er ikke beregnet til opbevaring af

haveaffald, og de skal stilles på plads efter brug.

c) Lånte redskaber skal stilles tilbage samme dag; det samme gælder lån fra køkkenet.

d) Græsslåmaskiner skal rengøres efter brug.

9. Hegn

a) Der må opsættes hegn/hæk omkring haverne, dog kun efter aftale med naboen. Højden må ikke overstige 1.20 m.

b) Grene der rækker ud over haveskellet skal afskæres, så de ikke er til gene for naboer eller forbipasserende.

c) Det er – efter aftale med bestyrelsen – tilladt at opsætte plantemur og lignende mod fællesstier.

10. Affald

a) Affald – flasker, plastik, sølvpapir, bleer, plantepotter og andet kunststofmateriale skal anbringes i skraldespandene. Er de fjernet for vinteren eller er der ikke plads, afleveres affaldet på genbrugspladsen

b) Tjærerester, maling, metalgenstande, plastrør, beton og lignende affald skal afleveres på genbrugspladsen.

c) Det enkelte medlem sørger selv for at større grene fra buske og træer samt syge planter afleveres på genbrugspladsen.

11. Transport

a) Det er ikke tilladt at cykle på fællesstierne, cykler skal trækkes til cykelstativerne eller medtages til eget hus.

12. Lovovertrædelser

a) Tyveri anmeldes til politiet.