Vedtægter

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)


§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

1. Foreningens navn er Haveforeningen "N/F Kløverengen". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

2. Foreningen er stiftet 1998


§ 2. Formål og virke

1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på

matrikel nr. 19, Amagerbro i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor

samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds 1 og Kolonihaveforbundet.

2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på

området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede

haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.


§ 3. Definitioner

1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.


§ 4. Medlemmer

1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets

indgåelse.

2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog

reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan

fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for

optagelse på ventelisten.

3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med

medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en

myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød

ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i

øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end

de ovennævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.

4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med

hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret

op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis

medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt

gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre end

de ovennævnte, hvis der er venteliste i foreningen.

5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen,

medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde

har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har

vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod

på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en

tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til

at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i

pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt

overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for

optagelse i foreningen.

6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og

medlemmet.

7. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer

samt en medlejer.

8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har

overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale

haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er

videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken

stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6

måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2.

Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer

bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.


§ 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse med hæftelsesformen er frivillig)

1. Medlemmerne hæfter solidarisk/pro rata (foreningen skal vælge enten solidarisk eller pro rata

hæftelse) for foreningens gældsforpligtelser.


§ 6. Medlemskapitalen (Frivillig bestemmelse)

1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i

foreningskapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i

foreningskapitalen ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi.


§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser

1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af

foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks.

kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig

pengeydelse i lejeforholdet.

3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - kan fastsætte en bod

for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra

fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til

at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af

generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter

reglerne i medlemmets lejekontrakt.


§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter

ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin

bestyrelse skal forvalte og administrere.

2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter regler

om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af

haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets

havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er

tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og

gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i

lejeforholdet.


§ 9. Fællesarbejde

1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde

2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af

generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes

som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


§ 10. Generalforsamling

1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets

afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

o Valg af dirigent og referent.

o Beretning.

o Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

o Indkomne forslag.

o Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje

o Valg af formand/kasserer.

o Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

o Valg af interne revisorer og suppleanter.

o (evt.) Valg af ekstern revisor.

o Valg af vurderingsudvalg.

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens

medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 20 % af foreningens udlejede

haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær

generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den

ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men

bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen.

De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede

haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder

også for ekstraordinære generalforsamlinger.

8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde

senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til

medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter

forslagsstillers tilstedeværelse.

10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes

ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.

11. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod

12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der

stemmes om forslag til:

o Vedtægtsændring

o Optagelse af kollektive lån

o Ekstraordinære indskud

o Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind

for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for

forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage

forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

Referatet offentliggøres eller sendes ud til foreningens medlemmer.


§ 11. Bestyrelsen

1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den

daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet,

som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende

har afgivet en skriftlig erklæring herom.

2. Bestyrelsen består af 5-7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges

særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2-3 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger

suppleanter efter behov.

3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af

foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.

4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én

repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg

under bestyrelsen.

5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i

bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller

kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis

fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.

6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder

indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet

medlem af bestyrelsen begærer det.

7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne

beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de

omhandler personsager.

10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over

midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

11. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til

telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

12. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen

13. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

a) en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved

uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

b) en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med

administration af foreningens midler,

c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved

uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

d) en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for

tredjemand

e) en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i

foreningen.


§12. Vurderingsudvalg

1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at

foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke

underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen,

kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan

vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en

anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at

foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter

Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette

benyttes.

2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.

3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne

beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt

for kredsen.

5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele

året, kun sæson eller lignende).

6. Vurdering skal aftales senest 4 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.


§ 13. Klagemuligheder

1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2.

Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.


§ 14. Tavshedspligt

1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med

hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får

indseende i under deres arbejde for foreningen.

2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af

foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.


§ 15. Tegningsret

1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal

tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden

foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.


§ 16. Regnskab og revision

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en

statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.

3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt

til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i

overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan

bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret

revisor.

5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol

med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

7. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte

både kontantbeholdning og bankindeståender.


§ 17. Foreningens opløsning

1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens

virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som

viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings

medlemmer.

2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2

likvidatorer.

3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere,

der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.